Wykorzystanie technologii informatycznych w celu ułatwienia dostępu do usług medycznych dla pacjentów Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Wykorzystanie technologii informatycznych w celu ułatwienia dostępu do usług medycznych dla pacjentów Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu”

Nazwa Beneficjenta: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Wartość projektu: 992 186,13 PLN

Wartość dofinansowania: 731 668,21 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


W wyniku realizacji projektu w Przychodniach Rejonowo-Specjalistycznych: nr 4 przy ulicy Nowopogońskiej 57, nr 9 przy ulicy Wawel 15 i nr 10 przy ulicy Hallera 5, został wdrożony system e-rejestracji, dzięki któremu wzrośnie liczba usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Każdy pacjent ma możliwość rejestracji do dowolnej poradni poprzez internet wchodząc na adres strony internetowej www.zla.sosnowiec.pl.

Pierwsze logowanie musi być poprzedzone nadaniem przez system loginu i hasła. Po wyborze odpowiedniej przychodni i lekarza pacjent ma możliwość rejestracji na wybrany dzień oraz na wybraną godzinę. Poprawna rejestracja zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym na adres e-mailowy pacjenta. Wykaz lekarzy pracujących w poszczególnych poradniach ZLA dostępny jest na stronach internetowych Zakładu.

Wprowadzono także elektroniczny system kolejkowy, który usprawni obsługę pacjentów i spowoduje znaczna poprawę jej jakości. Dzięki niemu pacjent nie będzie musiał oczekiwać godzinami przed gabinetem lekarza na poradę, a uzyska informację o konkretnej godzinie przyjęcia.

Specjalistyczne oprogramowanie umożliwi prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej a także gromadzenie informacji medycznych, wydruki recept lekarskich, skierowań i innych dokumentów związanych z procesem leczenia.

Biletomat w Przychodni Rejonowo-Specjalstycznej nr 9

Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej może na początku powodować wydłużenie czasu wizyty z uwagi na konieczność nauki obsługi systemu, ale rekompensatą będzie przejrzystość dokumentacji i jej czytelność. 

Realizacja tych zadań wymagała zbudowania infrastruktury sieciowej (gniazda sieciowe, szafy dystrybucyjne) wraz z serwerami.

Serwer

Program mMedica

Zakupiono także sprzęt komputerowy – nowoczesne komputery z drukarkami laserowymi oraz specjalistyczne oprogramowanie medyczne mMedica.

W wymienionych przychodniach zainstalowano biletomaty, które uporządkują ruch pacjentów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

×