Komunikat dla Pacjentów

 

Szanowni Państwo, Szanowny Pacjencie

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 12 sierpnia 2020 r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Dz.Ust 2020, poz 1395), wprowadza się standardy organizacyjne teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Teleporady.

Teleporady w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu odbywają się telefonicznie z możliwością uzupełnienia teleporady o wizualizacje problemów zdrowotnych. Potwierdzenie tożsamości Pacjenta odbywa się na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej  lub deklaracji , np. numer  PESEL, data urodzenia.

Termin i godzinę teleporady ustala się telefonicznie.

Pacjenci na teleporady zapisywani są do lekarza, do którego mają złożoną deklarację. Jedynie w przypadku nieobecności lekarza prowadzącego, możliwe jest umówienie teleporady u innego lekarza POZ.  Personel medyczny, po zebraniu wstępnego wywiadu epidemiologicznego ustala datę i godzinę teleporady. Wyznaczona godzina teleporady jest orientacyjna, jednak odbędzie się w wyznaczonym na teleporadę dniu, w godzinach pracy lekarza. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji telefonicznej z lekarzem, możliwa jest wizyta w gabinecie lekarskim, z rozdziałem czasowym pacjentów na ustaloną wcześniej godzinę.

Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady, po trzykrotnej próbie kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut, powoduje anulowanie teleporady.

W przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta  świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady i musi odbyć się osobiście, okoliczność ta powinna być wcześniej ustalona przez lekarza w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. O miejscu i terminie osobistej wizyty w Przychodni decyduje lekarz w czasie teleporady  (gabinet lekarza POZ, izolatka).

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Pacjent może zarejestrować się telefonicznie bądź elektronicznie drogą mailową: 

Poradnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1 ul. Wojska Polskiego 19    p1@zla.sosnowiec.pl

Poradnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 4 ul. Nowopogońska 57       p4@zla.sosnowiec.pl

Poradnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 9 ul. Wawel 15                   p9@zla.sosnowiec.pl

Poradnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 10 ul. Hallera 5                   p10@zla.sosnowiec.pl

 

Uzyskanie e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia na wyroby medyczne.

Uzyskanie e-recepty następuje podczas teleporady, pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod w celu realizacji recepty w aptece lub w formie wydruku informacyjnego, który uprawnia do realizacji recepty.

Możliwe jest także uzyskanie e-skierowania i e-zlecenia na wyroby medyczne. Skierowania na badania dodatkowe uzyskane w czasie teleporady  winny być odbierane przez pacjenta lub osobę upoważnioną.

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe i regularnie zażywające te same leki, mogą odebrać kolejną e-receptę poprzez teleporadę, podając listę niezbędnych leków.

 

Wizyty w Punkcie Szczepień.

W punkcie szczepień mogą być przyjęte wyłącznie osoby zdrowe oraz dzieci tylko z jednym opiekunem.

 

Środki bezpieczeństwa

Przy wejściu do budynku każdej z przychodni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu obowiązuje  kontrola temperatury ciała, ograniczenie liczbowe pacjentów, maseczka zakrywająca usta i nos pacjenta, dezynfekcja rąk przy wejściu. Osoby towarzyszące, opiekun, może być obecny tylko w przypadku wizyty osoby nieletniej bądź osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Wskazuje się numery telefonów do rejestracji i poradni:

Poradnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1  Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 19 

Poradnia Ogólna        32 269 88 62

Poradnia dla Dzieci    32 269 88 69

Poradnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 4 Sosnowiec ul. Nowopogońska 57

Poradnia Ogólna        32 296 41 31

Poradnia dla Dzieci    32 296 41 45

Poradnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 9 Sosnowiec ul. Wawel 15 

Poradnia Ogólna        32 368 48 50; 32 368 48 51

Poradnia dla Dzieci    32 368 48 12; 32 368 48 06            

Poradnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 10 Sosnowiec ul. Hallera 5  

Poradnia Ogólna        32 291 37 87; 32 291 55 20

Poradnia dla Dzieci    32 291 45 27.

 

Procedura zakładania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)